Comunicacións orais

Cada comunicación oral disporá de 20 minutos de presentación máis 5 minutos de discusión.