Programa do CILX2018

Ficha completa

TítuloLlengües minoritàries al·loglotes a Catalunya: una mostra d’estudiants universitaris
AutoríaCarla Ferrerós (Universitat de Girona)
Mònica Barrieras (Universitat de Barcelona)
ResumoLa comunicació que presentem té com a objectiu analitzar la transmissió, a Catalunya, de les llengües d’herència que pateixen una situació de minorització als estats d’origen, concretament entre estudiants universitaris al·loglots.

L’estudi forma part d’una recerca més àmplia sobre la transmissió de les llengües familiars entre estudiants de la Universitat de Barcelona que no tenen el català o el castellà com a L1. Les dades analitzades s’han obtingut a través d’un qüestionari amb preguntes semitancades que l’any 2015 es va fer arribar als estudiants d’origen estranger o bé al·loglots (parlants d’altres llengües de l’Estat) de la Universitat de Barcelona. Es van rebre les respostes de 783 alumnes. Els informants havien de respondre preguntes sobre la llengua dels pares, la llengua inicial, la llengua d’identificació, la llengua usada amb diferents familiars, les L2, etc. Es tracta, doncs, d’autopercepcions, ja que en cap cas s’avalua el grau de competència dels parlants. Les dades s’han analitzat quantitativament, no es pretén fer cap projecció sobre els universitaris en general ni sobre la població immigrant. Es tracta, doncs, d’una prospecció que ens haurà de permetre identificar tendències i fenòmens interessants que puguin guiar futures recerques.

La mostra inclou 96 individus que declaren que com a mínim un dels seus progenitors parla una llengua minoritzada. Hem volgut saber, en primer lloc, si hi ha hagut transmissió, és a dir si la llengua minoritzada és també llengua inicial per a aquests individus, en solitari o al costat d’alguna altra llengua. En cas que no hi hagi hagut transmissió, quina llengua o llengües han estat transmeses: català, castellà, la llengua oficial o dominant de l’estat d’origen? En cas afirmatiu, quin ús es fa de la llengua minoritzada, entre els germans, per exemple. Finalment, en quants casos la llengua minoritzada és considerada la llengua d’identificació i, si no ho és, quina és la llengua que ocupa aquesta categoria. Els resultats mostren que el percentatge de transmissió és força elevat, ja que 68 individus declaren com a llengua inicial una llengua minoritzada (70,83%), dels quals la tenen també com a llengua d’identificació 38 individus (55,88%).
TipoComunicación
HorarioXoves 14 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: B4A