Programa do CILX2018

Ficha completa

TítuloA adquisición da competencia bilingüe no alumnado de educación infantil en Galicia
AutoríaAna Iglesias Álvarez (Universidade de Vigo)
ResumoO obxectivo da nosa investigación radica en estudar o nivel de competencia lingüística do alumnado dos primeiros niveis educativos en Galicia (educación infantil e primaria). Con este fin, dividimos o traballo en dúas partes. En primeiro lugar, analizamos cales son as vías de entrada de cada unha das linguas ás que están expostos os nenos e nenas, en función do tipo de hábitat (rural e urbano). Para a recollida de datos, empregamos un cuestionario que se distribúe entre as familias e que está formado por preguntas relativas á lingua predominante no fogar e nos outros axentes de socialización. Os resultados analizámolos mediante o programa estatístico SPSS. Esta información complétase coa análise do uso lingüístico nos centros educativos onde están escolarizados os informantes.

Por outra parte, xa desde unha perspectiva cualitativa, entrevistamos a unha selección de nenos e nenas de cada grupo estudado, co fin de medir a súa competencia lingüística de forma directa. A entrevista dividímola en dúas partes, de xeito que na primeira intentamos que o neno/a fale da forma máis espontánea posible, a partir de cuestións sobre a súa vida cotiá; mentres que na segunda parte pedímoslle que identifique unha serie de imaxes, co fin de avaliar o seu nivel de vocabulario en cada idioma.

Os resultados poñen de relevo a maior competencia bilingüe, en galego e castelán, que acada o alumnado do hábitat rural; mentres que no hábitat urbano o bilingüismo é moito máis tardío e parcial. Isto lévanos a reflexionar sobre o modelo de ensino bilingüe que se está aplicando actualmente en Galicia, analizando se se trata de programas de inmersión, submersión ou mantemento, segundo os casos e en función dos diferentes factores implicados, como a lingua familiar, a lingua maioritaria no contorno, a lingua de escolarización, etc.
TipoComunicación
HorarioVenres 15 de xuño | 16:30 - 17:00 | Aula: B4A