Programa do CILX2018

Ficha completa

TítuloA entoación das interrogativas totais no oeste da península ibérica. Aproximación diacrónica
AutoríaElisa Fernández Rei (Universidade de Santiago de Compostela)
ResumoO oeste da Península Ibérica, especialmente o noroeste, é unha área xeográfica de grande variedade lingüística. As falas portuguesas, galegas e asturleonesas desenvolvéronse ao longo dos séculos baixo distintas condicións sociolingüísticas e históricas e convivindo, ademais, con variedades do castelán.

Dubert (2017) defende a hipótese de que o proceso de separación entre galego e portugués non se pode explicar simplemente como resultado do contacto deste último co español, senón que cómpre ter en conta o papel xogado polo asturleonés. Desde o seu punto de vista, estes dous conxuntos de variedades, galegas e asturleonesas, conforman unha área xeolingüística na que tiveron a súa orixe algúns dos trazos que hoxe distinguen o galego tanto do portugués coma do castelán.

Co fin de verificar esta hipótese no campo da entoación, abordamos o estudo do padrón entoativo das interrogativas totais das variedades castelás, asturleonesas, galegas e portuguesas faladas nesta área, a partir de datos prosódicos fornecidos por proxectos como AMPER (Mairano 2011) ou como IARI (Prieto & Cabré 2007-2012).

O noso obxectivo é, por tanto, comprobar se a variación xeoprosódica das interrogativas totais do galego mostra, por un lado, o seu inequívoco vínculo co portugués e, por outro lado, a súa relación co asturleonés, corroborando a hipótese de Dubert. Asemade, poderemos ponderar de maneira máis adecuada o efecto que tivo na entoación do galego o prolongado contacto co castelán.
TipoPanel: El Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico (AMPER): Importancia y perspectivas
HorarioVenres 15 de xuño | 09:00 - 11:00 | Aula: C6