Programa do CILX2018

Ficha completa

TítuloPadróns lingüísticos e variedades dialectais: pluricentrismo e variación interna en galego, portugués e español
AutoríaXulio Sousa (Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela)
ResumoOs avances metodolóxicos e teóricos que experimentou a xeografía lingüística nas dúas últimas décadas están a permitir un coñecemento máis profundo e fiable da relación entre as variedades rexionais. Os procedementos de análise estatística, de maneira particular a aplicación da análise multivariante, axudan a identificar e caracterizar mellor as variedades e a determinar as distancias lingüísticas entre elas. A aplicación destes métodos de investigación fan posible tamén coñecer as similitudes e diferenzas entre as variedades dialectais e os padróns normativos das linguas.

O traballo que se presenta é o primeiro resultado dunha análise das distancias lingüísticas entre tres variedades estándar peninsulares (galego, portugués e español) e os dialectos rurais falados nos seus dominios na primeira metade do século pasado. Os datos estudados están tomados da sección de morfosintaxe da base de datos do proxecto de Elaboración e edición dos materiais do Atlas Lingüístico da Península Ibérica. A pesar do carácter provisorio do traballo, os resultados tirados van permitir avaliar e revisar algúns dos xuízos realizados sobre a proximidade entre os padróns analizados e as súas variedades rexionais. Ademais, a análise pretenden contribuír a coñecer mellor en que situación se colocan os tres estándares con relación á pluricentralidade e á variación interna destas tres variedades.

Referencias

Auer, Peter (2005): Europe's sociolinguistic unity, or: A typology of European dialect/standard constellations. In Nicole Delbecque, Johan van der Auwera, & Dirk Geeraerts (eds.), Perspectives on variation: Sociolinguistic, historical, comparative. Berlin, Boston: De Gruyter, 7–42.

Borin, Lars (2013). The why and how of measuring linguistic differences. In Lar Boris / Anju Saxena (eds.) Approaches to Measuring Linguistic Differences. Berlin, Boston: De Gruyter, 3-26

Edwards, J. and Jacobsen, M. (1987): Standard and regional standard speech: Distinctions and similarities, Language in Society 16(3), pp. 369–379.

Goebl, Hans (2000): Langues standards et dialectes locaux dans la France du Sud-Est et l'Italie septentrionale sous le coup de l'effet frontière: une approche dialecto-métrique, International Journal of the Sociology of Language 145, 181-215.

Goebl, Hans. 2013. “La dialectometrización del ALPI: rápida presentación de los resultados.” In E. Casanova Herrero & C. Calvo Rigual (eds.), Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y de Filo-logía Románicas (Valencia 2010) vol.VI. Berlin, Boston: De Gruyter, 143–154.

Muhr, Rudolf & Dawn Marley (eds.) (2015): Pluricentric Languages: New Perspectives in Theory and Description. Frankfurt, Wien: Peter Lang.

Sousa, Xulio (s.d.): Measuring linguistic distance in Galician varieties: between standard and regional dialects, [manuscrito en preparación].
TipoPanel: Variação lingüística e pluricentrismo
HorarioXoves 14 de xuño | 11:30 - 13:00 | Aula: B5