Actas do CILX2018


Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral
Editadas por Marta Díaz, Gael Vaamonde, Ana Varela, Mª Carmen Cabeza, José M. García-Miguel e Fernando Ramallo
Vigo, Universidade de Vigo, 2018. ISBN: 78-84-8158-786-9


TítuloLlengües minoritàries al·loglotes a Catalunya: una mostra d’estudiants universitaris
AutoríaCarla Ferrerós (Universitat de Girona)
Mònica Barrieras (Universitat de Barcelona)
ResumoLa comunicació que presentem té com a objectiu analitzar la transmissió, a Catalunya, de les llengües d’herència que pateixen una situació de minorització als estats d’origen, concretament entre estudiants universitaris al·loglots. L’estudi forma part d’una recerca més àmplia sobre la transmissió de les llengües familiars entre estudiants de la Universitat de Barcelona que no tenen el català o el castellà com a L1. Les dades analitzades s’han obtingut a través d’un qüestionari amb preguntes semitancades que l’any 2015 es va fer arribar als estudiants d’origen estranger o bé al·loglots de la Universitat de Barcelona. Els informants havien de respondre preguntes sobre la llengua dels pares, la llengua inicial, la llengua d’identificació, etc. Les dades s’han analitzat quantitativament, no es pretén fer cap projecció sobre els universitaris en general ni sobre la població immigrant. En aquest estudi ens hem centrat especialment en els individus que declaren que com a mínim un dels seus progenitors parla una llengua minoritzada. Entre altres aspectes, hem comprovat, si la llengua minoritzada és també llengua inicial per a aquests individus, en solitari o al costat d’alguna altra llengua, i també en quants casos la llengua minoritzada és considerada la llengua d’identificació.
Páxinas364 - 371